+38 (068) 041 25 09 — Для звонков
+38 (063) 288-71-70 — Мессенджеры

Сейчас нахожусь в Германии.
Фотокниги по Украине и по всей Европе Доставляются!

Політика обробки персональних данних

Команда сайту volynska.com.ua (далі веб-сайт) та особисто я, Безлепкіна (Волинська) Галина Володимирівна (далі Оператор)  турбуємось про забезпечення безпеки даних клієнтів. Саме тому ми склали цю Політику конфіденційності, щоб ви знали що відбувається з вашими персональними даними, які ви надали нам для реєстрації або зворотнього зв’язку.

Реєструючись на веб-сайті або заповняючи форму зворотньго зв’язку ви надаєте нам згоду на обробку усіх введених даних з метою належного надання послуг. Належне надання послуг передбачає обробку вашої інформації для своєчасного зв’язку, сповіщення та координаціі щодо ваших замовлень.

Залишаючи свої данні на веб-сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

1. ЗБІР ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Під час реєстрації на сайті ми просимо вас повідомити необхідну особисту інформацію в обсязі, який є необхідним для надання послуг. Ми залишаємо за собою право вимагати надати додаткову особисту інформацію в разі потреби.

1.2. Файли cookie — коли ви заходите на наш сайт, ми відправляємо один або декілька файлів cookie на ваш комп’ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість послуг, що надаються: зберігати налаштування користувача.

1.3. Інформація про відвідання — при доступі на сайт наші сервери автоматично записують певну інформацію. Ці журнали сервера можуть містити таку інформацію, як веб-запит, IP-адресу, тип та мову браузера, дату та час запиту.

1.4. Реклама послуг на партнерських сайтах — деякі дії, що ми пропонуємо, пов’язані з іншими сайтами. Особиста інформація, яку ви надаєте таким сайтам, може бути передана нам для надання послуг. Ми обробляємо інформацію такого роду у відповідності з цією політикою конфіденційності.

1.5. Оператор може обробляти особисту інформацію на серверах в Україні та в інших країнах. У деяких випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.

2. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Ми не надаємо доступ до вашої особистої інформації іншим особам, це можливо лише за таких обмежених обставин:
2.1.1. У нас є на це ваш дозвіл. Для передачі будь-якої конфіденційної інформації нам потрібна ваша явна згода.
2.1.2. У нас є достатні підстави вважати, що доступ, використання, збереження або розкриття такої інформації необхідні для:
2.1.3.1. Дотримання законодавства України, у тому числі надання інформації на вимогу фізичних та юридичних осіб, установ, організацій будь-якої форми власності або державних органів, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України;

2.1.3.2. Виявлення і запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних несправностей;

2.1.3.4. Захисту від безпосередньої загрози правам, майну або безпеці Оператора, веб-сайта, його користувачів або громадськості, в межах законодавства України.

3. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних та заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування та заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу.

4. ДОСТУП ДО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ОНОВЛЕННЯ

4.1. Ми робимо все, що від нас залежить, щоб надати вам доступ до ваших особистих даних і або виправити їх, якщо вони невірні, чи вилучити за вашим запитом, якщо тільки їх зберігання не вимагається законом або не обумовлено законними діловими цілями. Перед обробкою запитів ми просимо користувачів підтвердити свою особу та інформацію, яку вони хочуть отримати, виправити або видалити.

5. ЗМІНА ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Ця політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться в політику конфіденційності, будуть публікувати на цій сторінці.

По усім питанням вы можете звертатися будь-яким зручним способом за контактами, що вказані на цій сторінці або на Email адресу galina@volynska.com.ua

 

Политика обработки персональных данных

Команда сайта volynska.com.ua (далее веб-сайт) и лично я, Безлепкина (Волынская) Галина Владимировна (далее Оператор)  беспокоимся об обеспечении безопасности данных своих клиентов. Именно поэтому мы составили настоящую Политику конфиденциальности, чтобы вы знали о том, что происходит с вашими персональными данными, которые вы предоставили нам для регистрации или обратной связи.

Регистрируясь или заполняя форму обратной связи на веб-сайте, вы даёте согласие на обработку всех введенных для регистрации данных с целью надлежащего предоставления услуг. Надлежащее предоставление услуг  предусматривает обработку вашей информации для своевременной связи, оповещения и координации по вопросам касаемо ваших заказов.

Регистрируясь на веб-сайте, вы также подтверждаете, что ознакомились с перечнем своих прав как субъекта данных согласно статье 8 Закона Украины «О защите персональных данных». Этот перечень доступен по ссылке: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

1. СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Во время регистрации на сайте мы просим вас сообщить необходимую личную информацию в объеме, который является необходимым для предоставления услуг. Мы оставляем за собой право потребовать предоставить дополнительную личную информацию в случае необходимости.

1.2. Файлы cookie — когда вы заходите на наш сайт, мы отправляем один или несколько файлов cookie на ваш компьютер или другое устройство. Файлы cookie используются для того, чтобы повышать качество предоставляемых услуг: сохранять настройки пользователя.

1.3. Информация о посещении — при доступе на сайт наши серверы автоматически записывают определенную информацию. Эти журналы сервера могут содержать такую информацию, как веб-запрос, IP-адрес, тип и язык браузера, дату и время запроса.

1.4. Реклама услуг на партнерских сайтах — некоторые действия, которые мы осуществляем, связаны с другими сайтами. Личная информация, которую вы предоставляете таким сайтам, может быть передана нам для предоставления этих услуг. Мы обрабатываем информацию такого рода в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.

1.5. Хостинг Украина может обрабатывать личную информацию на серверах в Украине и в других странах. В некоторых случаях личная информация пользователей обрабатывается за пределами страны пользователя.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

2.1. Мы предоставляем доступ к вашей личной информации другим лицам только при следующих ограниченных обстоятельствах:

2.1.1. У нас есть на это ваше разрешение. Для передачи любой конфиденциальной информации нам требуется ваше явное согласие.

2.1.3. У нас есть достаточные основания полагать, что доступ, использование, сохранение или раскрытие такой информации необходимо для:

2.1.3.1. соблюдения законодательства Украины, в том числе предоставления информации по требованию физических и юридических лиц, учреждений, организаций любой формы собственности или государственных органов, которые имеют право на получение такой информации согласно законодательству Украины;

2.1.3.2.  выявления и предотвращения мошеннических действий, а также решения проблем безопасности и устранения технических неисправностей;

2.1.3.4. защиты от непосредственной угрозы правам, имуществу или безопасности веб-сайта, Оператора, пользователей веб-сайта или общественности, в рамках законодательства Украины.

3. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

3.1. Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступа.

4. ДОСТУП К ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

4.1. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы предоставить вам доступ к вашим личным данным и либо исправить их, если они неверны, либо удалить по вашему запросу, если только их хранение не требуется законом или не обусловлено законными деловыми целями. Перед обработкой запросов мы просим пользователей подтвердить свою личность и информацию, которую они хотят получить, исправить или удалить.

5. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Настоящая политика конфиденциальности может время от времени меняться. Изменения, вносимые в политику конфиденциальности, будут опубликованы на этой странице.

 

По всем вопросам вы можете обращаться любой удобным способом по контактам, указанным на этой странице или на Email адрес galina@volynska.com.ua

Семейный Фотограф в Харькове ★ Галина Волынская